PRIVACY VERKLARING        30 mei 2018

 

 

 

binckhorstdefilm.nl is de website van binckhorst, een 3 delige documentaire serie gemaakt door Wilma Marijnissen en Marsel Loermans.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

binckhorstdefilm.nl heeft uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn naam, adresgegevens, telefoonnummer,  emailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft bijvoorbeeld in correspondentie en reserveringen voor voorstellingen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

binckhorstdefilm.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw reservering.

- U te kunnen e-mailen om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de 3 delige documetaireserie binckhorst

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

binckhorstdefilm.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de persoonsgegevens een termijn van 3 jaar na onze laatste interactie. Indien uw gegevens echter bewaard dienen te worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijv. voor de Belastingdienst) zal de wettelijke bewaartermijn gehanteerd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

binckhorstdefilm.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

binckhorstdefilm.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door binckhorstdefilm.nl  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilma@binckhorstdefilm.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

binckhorstdefilm.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

binckhorstdefilm.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wilma@binckhorstdefilm.nl of telefonisch 06-52415058

 

een project van

Marsel Loermans en Wilma Marijnissen

 

 

 

© 2014 - 2022

 

 

vormgeving Anton Spruit